Belépés saját fiókba
Saját neved:
Saját jelszó:
Belépés helyettesként
Helyettesítendő játékos:
Saját jelszó:

Elfelejtett jelszó
Jelszólopás esetén kattints ide!
Új aktiváló e-mail kérése
Adatvédelmi nyilatkozat
2011. május 18.


Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a kingmaker.hu címen elérhető szolgáltatások keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitó oldalán külön ablakról.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2011. május 18. napjától visszavonásig érvényes.

Az Üzemeltető mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban a és hatályos jogszabályokban rögzített elvárásoknak.

Az Üzemeltető kiemelten fontosnak tartja Felhasználói adatainak védelmét és információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Üzemeltető bizalmasan kezeli a személyes adatokat és megtesz minden tőle telhetőt, hogy biztonsági és technikai és egyéb intézkedést, mellyel az adatok biztonságát garantálja.

A jelen Nyilatkozatban rögzített rendelkezések összhangban vannak az adatvédelem tárgyában született hatályos jogszabályokkal. Adatvédelmi és adatkezelési elveink kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt (Avtv.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait. Jelen Nyilatkozatunkat az Európa Tanács R 99 (5) számú, a magánszféra Interneten történő védelméről szóló ajánlása és az adatvédelmi biztos vonatkozó ajánlásai szerint tesszük közzé.


1. Definíciók
A kingmaker.hu adatvédelmi nyilatkozatában használt fogalmak meghatározása az alábbi:
 • Üzemeltető: a kingmaker.hu tulajdonosai és fenntartói

 • Adminisztrátor: A szabálytalanságok felkutatására az Üzemeltető által kinevezett játékos. Az Üzemeltető is megjelenhet Adminisztrátorként. Az Adminisztrátorok tulajdonosi jogokkal főszabály szerint nem rendelkeznek, kivétel ez alól, amikor az Üzemeltető maga is Adminisztrátor

 • Játékos / Felhasználó: a kingmaker.hu szolgáltatásainak igénybevevője

 • Fórum: a forum.kingmaker.hu címen elérhető, a játékhoz szorosan kapcsolódó, külön regisztrációt nem igénylő szolgáltatás

 • Szolgáltatások: a játék és a fórum együttesen

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Nyilatkozat értelmében adatkezelőnek az Üzemeltető minősül.

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is

 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele

 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi

 • Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége

 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval


2. Adatkezelés
Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az adatszolgáltatás önkéntességére fel kell hívni a Felhasználók (Játékosok) figyelmét.

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
  a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köre, az adatkezelés időtartama, cookie-król való tájékoztatás
a. Kezelt adatok köre:

 • a Felhasználó által kitalált becenév (nick)

 • a Felhasználó operációs rendszerével és böngésző programjával kapcsolatos adatok

 • A Felhasználó által megadott jelszó, mesterjelszó

 • a Felhasználó által megadott, valós e-mail címe

 • IP cím

 • dátum, idő

 • privát üzenet tárgya, szövege

 • kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő Játékosok (Fórum) bejegyzései

A Játékosoknak a szolgáltatások teljes körű igénybevételéhez regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. Az Üzemeltető a regisztráció során rendelkezésére bocsátott információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Üzemeltető csak a szolgáltatások igénybevételéhez nélkülözhetetlen adatok megadására kérheti a játékosokat.
Az adatok megadásával a Játékos hozzájárul, hogy az Üzemeltető a rendszerében tárolja azokat.

A nick a többi Játékos számára szabadon hozzáférhető, kereshető, az aktuális szerverre vonatkozó statisztikákban megjelenik.
A megadott e-mail címet az Üzemeltető kizárólag a szolgáltatásokkal kapcsolatban használja fel (így regisztráció visszaigazolása, játékbeli értesítők küldése, elfelejtett jelszó pótlása, a szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos információk, figyelmeztetések, értesítések küldése), és harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az Üzemeltető a regisztrációt a Játékos kérésére haladéktalanul törli a rendszerből. A regisztrációra, valamint annak törlésére vonatkozó részletes szabályok a jelen honlapon található és külön fülről megnyitható Játékszabályzatban találhatóak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a játék tisztaságának biztosítása érdekében a rendszer a Játékosok IP címét tárolja, és azt a szabályok betartásának ellenőrzéséhez felhasználja. Az Üzemeltető ezt az adatot csak addig tárolja, ameddig a Játékos a játékban részt vesz. A felhasználó törlésekor - akár a Játékos kezdeményezte a törlést, akár valamelyik Adminisztrátor -, az adatbázisból a Játékos belépési helyére vonatkozó információ törlésre kerül. Kivételt képez ez alól a szabálysértés miatti végleges kitiltás. A naponta archivált adatok maximum egy évig kerülnek tárolásara az Üzemeltető szerverén.

A Játékosok fizikai elérésére alkalmas adatokat a szolgáltatások kapcsán az Üzemeltető nem gyűjt.

A szolgáltatásokat futtató szerverek automatikusan regisztrálják a Játékosok által használt operációs rendszer és böngésző program típusát, adatait. Ezeket az információkat az Üzemeltető kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, a szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az adatokat a Játékosok által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Az Üzemeltető biztosítja, hogy a Játékosok elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék, illetőleg törölhessék személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül, amelyek révén a személyes adataikat korábban rendelkezésre bocsátották.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
 • e-mail útján az info@kingmaker.hu címen

 • a weboldal kommunikációs csatornáin keresztül
Az Üzemeltető a jelszót és a mesterjelszót rendszerében egyirányú (hash) kódolással titkosítja, így a jelszavak visszafejtése nem lehetséges. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a jelszót és a mesterjelszót harmadik személy részére semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé, biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek a megsemmisüléstől, jogosulatlan felhasználástól és jogosulatlan megváltoztatástól. A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli jelszavuk nem megfelelő használatáért. Emiatt mindenképpen javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó személyes azonosító adatait elveszti, elfelejti, számolnia kell azzal, hogy ha nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani az adatokhoz való jogosultságát, megfosztja magától a személyes adataival való rendelkezés jogát.

A Szolgáltató a beérkezett privát e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

A szolgáltatások részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórum) minden Játékos saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor az Üzemeltetőnek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, és kizárólag az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. (2010. évi CLXXXV.tv. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 1978. évi IV.tv. a Büntető Törvénykönyvről)
A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő Játékosok egyedi elérésére alkalmas adatait az Üzemeltető a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adja át.

b. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Játékosokkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a szolgáltatás biztonságos és jogszerű és hatékony nyújtása és használata, a regisztrált felhasználók azonosítása. Az adatkezelés célja továbbá felvilágosítás nyújtása regisztrált Felhasználóinknak, továbbá a Játék működésének ellenőrzése, a felmerülő problémák elhárítása, a Játék tisztaságának és a szabályok betartásának ellenőrzése és az esetleges visszaélések megakadályozása.

c. Az adatkezelés jogalapja:

A Játékosok hozzájárulása.

d. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köre:

Adatkezelőnek az Üzemeltető minősül.

Az adatkezelő adatai és elérhetősége:
  Név: Gyöngyösi Sándor
  E-mail: info@kingmaker.hu
e. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés főszabály szerint az adott Játékossal fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelés kivételesen a céljának megvalósulásához szükséges ideig, de maximum 5 évig tart az alábbi esetben:
A játékból kitiltott Játékosra vonatkozó, a felhasználói fiókban tárolt adatok a Játékos egyértelmű azonosításához szükségesek, ezért ezek a rendszerben tárolva maradnak, törlésükre az Üzemeltető nem kötelezhető. Ennek oka, hogy a kitiltott Játékos azonosításához és a vele szemben kiszabható szankció alkalmazásához ezen adatok egybevetése szükséges, így az adatkezelés célja egyéb módon nem lenne elérhető.

A szolgáltatások auditálását a Google végzi. Az auditálással kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat elolvasható a szolgáltató oldalán: Google

f. Tájékoztatás a cookie-król

A Szolgáltatók egyedi azonosítót, ún. cookie-t helyeznek el a játékosok számítógépén. A cookie-k a Játékosok azonosítását szolgálják, az Üzemeltető más célra nem veszi őket igénybe. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, azt a Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
A cookie fogadás a Játékosok belépéséhez szükséges, ennek letiltása esetén a Játékos belépése nem lehetséges. Jelen tájékoztatásunk alapján a Játékosoknak előzetesen hozzá kell járulniuk a cookie-k fogadásához.

Tájékoztatjuk Játékosainkat, hogy a bíróság vagy más egyéb hatóság (szabálysértési, nyomozó, közigazgatási, stb.), adatvédelmi biztos, jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő személyes adatot a pontos cél és az adatok körét megjelölő hatóságok részére csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.


4. A személyes adatok tárolása és az adatbiztonság
A kingmaker.hu számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei az Üzemeltető tulajdonos szerverén találhatóak meg(cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.).

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  a) a Felhasználók (Játékosok), valamint az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen és rendelkezésre álljon, biztosítja továbbá, hogy csak és kizárólag az férhessen hozzá, aki a személyes adat tulajdonosa vagy annak megismerése jogszabály rendelkezésénél fogva egyéb okból jogosult.
  b) az adatok hitelessége és hitelesítése, pontossága biztosított legyen
  c) az adatok érintetlensége, változatlansága igazolható legyen
  d) a jogosulatlan hozzáférésekkel szemben védettséget kapjon.
Az Üzemeltető igyekszik a szükséges óvintézkedéseket megtenni és megvédeni számítógépes rendszerét a mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (vírusok, férgek, makrók) vagy egyéb hacker tevékenységekkel szemben, szerverén és egyéb alkalmazásain folyamatosan rendelkezik érvényes vírusirtó programokkal. Mindazonáltal az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okokkal összegfüggésben keltekezett hibákért és ezek következményeiért, így bármely, az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet vagy mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok(vírusok, férgek, makrók, stb) vagy egyéb hacker tevékenységekért, számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, egyéb számítógépes betörések és szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Felhívjuk egyúttal Felhasználóink figyelmét az Internet használatával együtt járó, a magánszférát fenyegető veszélyekre, illetve a bizalmas kommunikáció lehetőségét biztosító technológiákra. Hálózati szereplőként a Felhasználók magánszférája a hálózati közegben fokozottan sérülékeny, ennek érdekében mindenképpen ajánljuk Játékosainknak, hogy személyes adataik védelme érdekében tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést. Hálózati szereplőként az egyes Játékosokhoz is kerülhetnek más felhasználók személyes adatai, így minden Felhasználónknak fokozottan ügyelnie kell arra, hogy ezen adatokat csak az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően, általános esetben csak törvényi felhatalmazás alapján, illetőleg csak az érintett hozzájárulásával továbbíthatják, hozhatják nyilvánosságra.

Az adatbiztonság érdekében az Üzemeltető rendszeresen archiválja az általa kezelt adatokat. Köteles rendszeres adatmentést végezni, melynek segítségével biztosítható, hogy egy adathordozó véletlen meghibásodása esetén az adatállomány 1 évig visszaállítható legyen.


5.A Felhasználók (Játékosok) jogai és azok érvényesítése
A Felhasználó
  a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
  b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvételnél jelzett módokon.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításokról 5 évig nyilvántartást vezet az adatkezelő. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes , ha a Felhasználó az adott évben még nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapíthat meg.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:
  a) kezelése jogellenes;
  b) az érintett kéri;
  c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót értesíteni kell.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek fenti döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.


6. Bírósági jogérvényesítés, kártérítés
Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Felhasználók bármely, adatkezelést illető panaszukkal az adatvédelmi biztos hivatalához fordulhatnak:
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1378 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100
Telefax: 06-1-269-3541
e-mail: adatved@obh.hu

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Nyilatkozat bármikori módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított Nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitó oldalán és a módosítás tényére rendszerüzenetben hívja fel a regisztrált Játékosok figyelmét.

Amennyiben Felhasználónknak olyan kérdése lenne, amely jelen Nyilatkozatunk alapján nem válaszolható meg egyértelműen, kérjük írja meg nekünk a honlapon megadott módokon és kollégáink megválaszolják kérdéseit.